Kontakt z naszym biurem

Genexo Sp. z o.o.

Dane firmowe

NIP: 525 224 41 12

REGON: 015 177 592

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Infolinia Genexo czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00

Informacja dla Pacjentów Omron

Oświadczenie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z realizacją strategii umożliwiającej firmie Genexo Sp. z o.o. koncentrację na własnym portfelu produktów specjalistycznych, z dniem 31 października 2019 r. kończymy współpracę z Omron Healthcare jako autoryzowany dystrybutor marki Omron.

Od dnia 1 listopada 2019 r. obowiązki dystrybutora marki Omron przejmuje firma Procefar Sp. z o.o.,, przejmując jednocześnie odpowiedzialność za politykę handlową, promocję, marketing i dystrybucję produktów.

Odpowiedzialność za serwis marki Omron, z dniem 1 listopada 2019 r., przejmuje firma Omron Healthcare.

Informacje w tym zakresie dostępne są na stronie www.omron-healthcare.pl lub pod nr tel: 667 255 680

Informacja dla Partnerów Handlowych Genexo Omron

Formularz kontaktowy RODO

Wypełniając jeden z poniższych formularzy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Genexo Sp. z o.o. w celu kontaktu i/ lub przedstawienia odpowiedzi na zadanie zapytanie. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w poniżej i w formularzach.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych, osobowych jest Genexo Sp. z o.o. 01-510 Warszawa.

 2. kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest poprzez formularz na stronie www.genexo.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie świadomej zgody, jaką jest wysłanie wiadomości

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy uprawnieni do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt: NETLAB Paweł Majewski – obsługujący IT Genexo.

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia informacji zwrotnej do wiadomości wysłanej poprzez formularz kontaktowy.

 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Pełny tekst na temat polityki prywatności / RODO znajdą Państwo tutaj.

Formularz Reklamacji iXellence

Szanowni Państwo, W celu zgłoszenia wady jakościowej urządzenia medycznego iXellence, prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszenia reklamacji.

Administratorem danych osobowych ujętych w formularzu jest Genexo Sp. z o.o., ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt i) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO, EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zgodnie z Rozp. (UE) nr 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. Podanie danych osoby zgłaszającej jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także SciencePharma. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres dopuszczenia leku do obrotu oraz przez okres 10 lat od wygaśnięcia dopuszczenia. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

ZGŁOŚ DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE

1. Dane pacjenta, u którego wystąpiło działanie niepożądane.
2. Opis działania niepożądanego.
3. Nazwa leku podejrzewanego o spowodowanie działania niepożądanego.
4. Dane osoby zgłaszającej.
Administratorem danych osobowych ujętych w formularzu jest Genexo Sp. z o.o., ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt i) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO, EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zgodnie z Rozp. (UE) nr 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. Podanie danych osoby zgłaszającej jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także SciencePharma. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres dopuszczenia leku do obrotu oraz przez okres 10 lat od wygaśnięcia dopuszczenia. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zgłoś incydent medyczny

Informacja o osobie zgłaszającej

Administratorem danych osobowych ujętych w formularzu jest Genexo Sp. z o.o., ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt i) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO, EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zgodnie z Rozp.(UE) nr 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. Podanie danych osoby zgłaszającej jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Dane osobowe zostaną przekazane jedynie do NETLAB - Paweł Majewski obsługujący IT Genexo. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres dopuszczenia leku/wyrobu medycznego do obrotu oraz przez okres 10 lat od wygaśnięcia dopuszczenia. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacje dla kandydatów do pracy

Genexo sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Zajączka 26  jako administrator danych osobowych informuje, iż dane kandydata są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a także dobrowolnie wyrażonej zgody, jeżeli kandydat podaje szerszy zakres danych, niż wymagany w przepisach prawa. Każdemu kandydatowi aplikującemu o pracę przysługuje zarówno prawo dostępu do treści swoich danych, ich usuwania (chyba, że przepisy stanowią inaczej), poprawiania i przenoszenia jak i do wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych. Dla danych wykraczających poza określone w Kodeksie Pracy, przetwarzanych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody kandydata, przysługuje prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na przetwarzanie trwające do momentu wycofania zgody. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w wypadku uchybienia ze strony administratora danych w zakresie realizacji wymagań określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Państwa dane są przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Dane mogą być udostępniane zewnętrznym firmom rekruterskim, w tym serwisowi Pracuj.pl (Grupa Pracuj sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa), oraz do spółki obsługującej kwestie IT NETLAB Paweł Majewski.

Informacja dot. powierzenia danych osobowych

Genexo Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych związanych  z zatrudnieniem w Genexo Sp. z o.o. informuje, iż Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane do RHENUS DATA Office Polska Sp. z o. o. z siedzibą w 05-830 Nadarzynie przy al. Katowickiej 66, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000012426, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy KRS, NIP 521-31-14-842, REGON 016638055, która to na podstawie umowy powierzenia danych osobowych podpisanej w dniu 04.11.2021, zajmuje się wykonywaniem kompleksowej usługi zarządzania aktami.

Dane osobowe, zgodnie z Art. 16b. ust. 2 pkt. 6) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.)] przechowywane są przez 50 lat od ustania stosunku pracy.

Informacje dot. korespondencji bieżącej

Genexo sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Zajączka 26 jako administrator danych osobowych informuje, iż dane są przetwarzane w celu korespondencji seryjnej. Podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest obowiązek administratora.

Każdemu przysługuje zarówno prawo dostępu do treści swoich danych, ich usuwania (chyba, że przepisy stanowią inaczej), poprawiania i przenoszenia jak i do wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych. Dla danych przetwarzanych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, przysługuje prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na przetwarzanie trwające do tego momentu. Każdej osobie przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w wypadku uchybienia ze strony administratora danych w zakresie realizacji wymagań określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres życia spółki. Dane zostaną przekazane Poczcie Polskiej lub firmą kurierskim.

Informacje dot. bazy marketingowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO Genexo sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Zajączka 26  jako administrator danych osobowych informuje,
iż dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu) zbierane są w celach marketingowych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody

Każdej osobie przysługuje zarówno prawo dostępu do treści swoich danych, ich usuwania, poprawiania i przenoszenia jak i do wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych oraz prawo wycofania zgody. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w wypadku uchybienia ze strony administratora danych w zakresie realizacji wymagań określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, a następnie usunięte.

Dane zostaną przekazane CAMP7 Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, która zajmuje się zbieraniem danych w imieniu Genexo.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy kontaktować się poprzez adres e-mail: rodo@genexo.pl

Informacja dot. komunikacji MMS z profesjonalistami

Genexo informuje, iż przetwarzało Pańskie dane osobowe na podstawie powierzenia danych przez BlackBird. Wykorzystaliśmy numer PZWL, a numer telefonu dalej znajdują się wyłącznie  w posiadaniu BlackBird. Celem przetwarzania danych było wysłanie cyklu 10 MMS.  Dane nie zostały i nie zostaną przekazane innym podmiotom. Pani/ Pana numer PZWL był przechowywany do dnia 31.03.2022 r.. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Infolinia

Genexo sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Zajączka 26 jako administrator danych osobowych informuje, iż dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • umożliwienia kontaktu ze spółką Genexo
 • zawarcia umowy ze spółką Genexo,
 • przekazywania oferty Genexo (po udzieleniu oddzielnej zgody na takie działanie),
 • potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) lub listownie
 • udzielenia odpowiedzi na pytania podczas kontaktu
 • podniesienia jakości usług infolinii.

Podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez kontakt z infolinią.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Nr telefonu z którego nawiązano połączenie
 • Adres email (w celach kontaktowych lub marketingowych, po wyrażeniu oddzielnej zgody)
 • Adres na który ma zostać dostarczona przesyłka
 • Nagrane rozmowy
 • Inne dane, podane przez Panią / Pana w czasie rozmowy.

Każdemu przysługuje zarówno prawo dostępu do treści swoich danych, ich usuwania (chyba, że przepisy stanowią inaczej), poprawiania i przenoszenia oraz do wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych. Dla danych przetwarzanych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, przysługuje prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na przetwarzanie trwające do tego momentu. Każdej osobie przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uchybienia ze strony administratora danych w zakresie realizacji wymagań określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Dane są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w czasie rozmowy wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takim wypadku rozmowa zostaje zarchiwizowane w celu potwierdzenia zgody na przetwarzanie.

Dane zostaną przekazane następującym podmiotom:

 • Call Center Online z siedzibą w Wrocławiu 50-950, ul. Wita Stwosza 16 w celu obsługi systemu komputerowego
 • NETLAB Paweł Majewski jako dostawcy usług informatycznych Genexo
 • Firmom kurierskim i Poczcie Polskiej w celu przekazania przesyłki
 • ZTM MEDSERVICE w celu obsługi serwisowej urządzeń medycznych
 • Portal home.pl jako dostawcy usług chmurowych (tzn. serwery)

Informacje dla kandydatów do pracy

Genexo sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Zajączka 26  jako administrator danych osobowych informuje, iż dane kandydata są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a także dobrowolnie wyrażonej zgody, jeżeli kandydat podaje szerszy zakres danych, niż wymagany w przepisach prawa. Każdemu kandydatowi aplikującemu o pracę przysługuje zarówno prawo dostępu do treści swoich danych, ich usuwania (chyba, że przepisy stanowią inaczej), poprawiania i przenoszenia jak i do wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych. Dla danych wykraczających poza określone w Kodeksie Pracy, przetwarzanych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody kandydata, przysługuje prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na przetwarzanie trwające do momentu wycofania zgody. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w wypadku uchybienia ze strony administratora danych w zakresie realizacji wymagań określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Państwa dane są przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Dane mogą być udostępniane zewnętrznym firmom rekruterskim, w tym serwisowi Pracuj.pl (Grupa Pracuj sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa), oraz do spółki obsługującej kwestie IT NETLAB Paweł Majewski.

 

Informacje dot. korespondencji bieżącej

Genexo sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Zajączka 26 jako administrator danych osobowych informuje, iż dane są przetwarzane w celu korespondencji seryjnej. Podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest obowiązek administratora.

Każdemu przysługuje zarówno prawo dostępu do treści swoich danych, ich usuwania (chyba, że przepisy stanowią inaczej), poprawiania i przenoszenia jak i do wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych. Dla danych przetwarzanych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, przysługuje prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na przetwarzanie trwające do tego momentu. Każdej osobie przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w wypadku uchybienia ze strony administratora danych w zakresie realizacji wymagań określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres życia spółki. Dane zostaną przekazane Poczcie Polskiej lub firmą kurierskim.

 

 

Informacje dot. bazy marketingowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO Genexo sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Zajączka 26  jako administrator danych osobowych informuje,
iż dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu) zbierane są w celach marketingowych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody

Każdej osobie przysługuje zarówno prawo dostępu do treści swoich danych, ich usuwania, poprawiania i przenoszenia jak i do wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych oraz prawo wycofania zgody. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w wypadku uchybienia ze strony administratora danych w zakresie realizacji wymagań określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, a następnie usunięte.

Dane zostaną przekazane CAMP7 Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, która zajmuje się zbieraniem danych w imieniu Genexo.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy kontaktować się poprzez adres e-mail: rodo@genexo.pl

Infolinia

Genexo sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Zajączka 26 jako administrator danych osobowych informuje, iż dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • umożliwienia kontaktu ze spółką Genexo
 • zawarcia umowy ze spółką Genexo,
 • przekazywania oferty Genexo (po udzieleniu oddzielnej zgody na takie działanie),
 • potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) lub listownie
 • udzielenia odpowiedzi na pytania podczas kontaktu
 • podniesienia jakości usług infolinii.

Podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez kontakt z infolinią.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Nr telefonu z którego nawiązano połączenie
 • Adres email (w celach kontaktowych lub marketingowych, po wyrażeniu oddzielnej zgody)
 • Adres na który ma zostać dostarczona przesyłka
 • Nagrane rozmowy
 • Inne dane, podane przez Panią / Pana w czasie rozmowy.

Każdemu przysługuje zarówno prawo dostępu do treści swoich danych, ich usuwania (chyba, że przepisy stanowią inaczej), poprawiania i przenoszenia oraz do wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych. Dla danych przetwarzanych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, przysługuje prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na przetwarzanie trwające do tego momentu. Każdej osobie przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uchybienia ze strony administratora danych w zakresie realizacji wymagań określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Dane są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w czasie rozmowy wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takim wypadku rozmowa zostaje zarchiwizowane w celu potwierdzenia zgody na przetwarzanie.

Dane zostaną przekazane następującym podmiotom:

 • Call Center Online z siedzibą w Wrocławiu 50-950, ul. Wita Stwosza 16 w celu obsługi systemu komputerowego
 • NETLAB Paweł Majewski jako dostawcy usług informatycznych Genexo
 • Firmom kurierskim i Poczcie Polskiej w celu przekazania przesyłki
 • ZTM MEDSERVICE w celu obsługi serwisowej urządzeń medycznych
 • Portal home.pl jako dostawcy usług chmurowych (tzn. serwery)